Algemene Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden J.Lensen Huishoud BV te Zoetermeer

Artikel 1 Definities
A. In deze algemene voorwaarden wordt onder “Lensen” verstaan: J Lensen Huishoud BV luxe Huishoudelijke apparatuur, gevestigd te Zoetermeer;
B. In deze algemene voorwaarden wordt onder “wederpartij” verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon alsmede samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid ten behoeve
van wie op basis van onderstaande algemene voorwaarden zaken worden vervaardigd, geïnstalleerd en/of geleverd dan wel diensten worden verricht door Lensen.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
A. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Lensen, overeenkomsten tot levering en/of vervaardiging van zaken en/of het verrichten van diensten, alsmede op de
leveringen en opleveringen, tenzij uitdrukkelijk met Lensen anders is overeengekomen. Verwijzingen door wederpartijen naar hun eigen voorwaarden worden door Lensen niet aanvaard.
B. De wederpartij met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op laten met Lensen
gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan. Op de opdrachtbevestigingen wordt melding gemaakt van algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de kamer van koophandel.
C. Afwijkingen van of aanvulling op deze voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze door de Lensen schriftelijk zijn bevestigd. Op eventuele door Lensen gefiatteerde afwijkingen van
deze voorwaarden kan door wederpartij uitsluitend beroep worden gedaan voor de opdracht waarop de afwijking of aanvulling betrekking heeft.

Artikel 3 Offertes
A. Alle aanbiedingen, ongeacht of deze bij speciale offerte, in prijscouranten, catalogi of voorraadopgaven of anderszins zijn gedaan, zijn tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen –
geheel vrijblijvend.
B. Alle overeenkomsten, ook indien en voor zover zij door al dan niet in dienst van Lensen zijnde tussenpersonen zijn aangegaan, komen pas tot stand, nadat deze door Lensen, dan wel door
een door hem uitdrukkelijk daartoe gemachtigde, schriftelijk of mondeling zijn bevestigd, dan wel zonder voorafgaande opdrachtbevestiging zijn uitgevoerd.
C. De schriftelijke opdrachtbevestiging wordt correct en akkoord bevonden geacht, tenzij binnen vijf dagen na de verzending door Lensen schriftelijk bezwaren zijn ontvangen.
D. Tekeningen, berekeningen, fotokopieën, beschrijvingen, modellen en eventuele bescheiden en bijlagen, betrekking hebbende op een aanbieding, worden geacht deel uit te maken van deze
aanbieding en blijven ons eigendom. Zij mogen zonder uitdrukkelijke toestemming nimmer worden gekopieerd of op anderen wijze vermenigvuldigd, aan derden worden getoond of
afgegeven, bekendgemaakt of gebruikt worden en dienen op ons verzoek terstond te worden teruggegeven.

Artikel 4 Wijzigingen in de overeenkomst
A. Indien, nadat de opdracht is verstrekt in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze tijdig en schriftelijk ter kennis van Lensen te worden gebracht. Worden
bedoelde wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de correcte tenuitvoerlegging van een en ander voor rekening van wederpartij.
B. Lensen behoudt zich het recht voor om op grond van wijzigingen in de opdracht, eventueel een verandering in de prijs aan te brengen.
C. Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Lensen wordt overschreden. Voor
dergelijke vertragingen draagt Lensen geen verantwoordelijkheid.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
A. Lensen bepaalt de wijze waarop volgens hem de opdracht dient te worden uitgevoerd. Hij heeft de plicht desgevraagd de wederpartij tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de
uitvoering vorm wordt gegeven, tenzij dit in strijd is met de aard aan de opdracht.
B. Lensen is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij, de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien
dit zijns inziens een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.

Artikel 6 Informatie-en medewerkingsplicht Wederpartij
A. De Wederpartij zorgt ervoor dat alle gegevens welke Lensen redelijkerwijze nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de gegevens opdracht in de gewenste vorm in
het bezit komen van Lensen. De Wederpartij staat in voor de juistheid van de verstrekte gegevens. Tevens verschaft wederpartij alle overige noodzakelijke medewerking aan de uitvoering
van de opdracht.
B. Lensen heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de wederpartij aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen zal hebben voldaan.
C. Wederpartij is gehouden om de schade die Lensen door deze vertragingen lijdt te vergoeden.

Artikel 7 Vertrouwelijke Informatie
A. Partijen zijn, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de andere partij ontvangen informatie en de door
verwerking daarvan verkregen resultaten van vertrouwelijke aard. Partijen zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgmaatregelen treffen.

Artikel 8 Prijzen
A. De prijzen van Lensen zijn exclusief omzetbelasting, en zonder aftrek of korting, tenzij anders overeengekomen.
B. De prijzen van Lensen zijn berekend voor levering af fabriek Lensen. Bij levering elders, op verzoek van wederpartij, zijn de hieraan verbonden meerkosten voor rekening van de
wederpartij.
C. Prijsopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen.
D. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, grondstoffen of halffabricaten, lonen, premies van welke aard dan ook, vrachten, belastingen valutakoersen en/of
andere factoren, die de prijs van de zaken of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Lensen gerechtigd deze wijzigingen dienovereenkomstig aan de wederpartij door te
berekenen.
E. Indien de prijsverhoging meer dan 10 % bedraagt heeft de wederpartij het recht om de opdracht terug te nemen ongeacht het tijdstip van de verhoging. Lensen heeft wel recht op
vergoeding van het reeds gepresteerde.
F. Het bepaalde in sub E van dit artikel is niet van toepassing op prijsverhogingen waartoe Lensen op grond van wettelijke bepalingen verplicht dan wel bevoegd is.

Artikel 9 levering
A. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Lensen schriftelijk in gebreke te
worden gesteld.
B. Vanaf het moment van afzondering van zaken t.b.v. de wederpartij geschiedt zulks en zijn deze voor diens rekening en risico.
C. Wanneer door Lensen verkochte zaken of aangeboden diensten, na aan de koper of wederpartij te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd wegens redenen welke niet voor
risico zijn van Lensen, staan zij gedurende drie weken tot zijn beschikking. De zaken worden gedurende deze periode opgeslagen voor zijn rekening en risico. Na voornoemde periode
heeft Lensen het recht – ter keuze van Lensen – hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij deze zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van
Lensen op schadevergoeding jegens de koper of wederpartij.
D. Indien een opdrachtgever een bestelling plaatst op afroep, moet deze binnen de termijn welke door opdrachtgever is gesteld en door ons geaccepteerd, daadwerkelijk worden afgeroepen en
afgenomen. Voldoet opdrachtgever binnen acht dagen na afloop van de afroeptermijn niet aan voornoemde verplichtingen, dan zijn wij gemachtigd te factureren, met alle gevolgen van
dien.
E Bij een reparatie vervangen materialen of zaken worden aan de wederpartij overgedragen, indien zulks bij het geven van de opdracht tot die reparatie uitdrukkelijk is verzocht. Voor het
overige wordt de wederpartij geacht onvoorwaardelijk afstand te hebben gedaan van deze materialen en zaken ten gunste van Lensen zonder dat de wederpartij enige aanspraak op
vergoeding kan maken. Indien en in zoverre naar het oordeel van Lensen noodzakelijk en/of wenselijk, is Lensen gerechtigd
de vervangen materialen of zaken te (doen) vernietigen.

Artikel 10 Zekerheidstelling
A. Lensen is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen
van betalingsverplichtingen van de wederpartij te verlangen.
B. Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt aangetoond of rechtsvorm van de wederpartij is gewijzigd, heeft Lensen het recht de overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde en nog niet verwerkte terug te nemen, onverminderd de aan Lensen alsdan toekomende rechten op
betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens verrichte werkzaamheden, gedane leveringen en gemaakte kosten.

Artikel 11 Betaling
A. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt betaling hetzij a contant aan Lensen hetzij via overboeking op een door Lensen aan te wijzen bank-of girorekening bij de levering van de zaken
en betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling kan in sommige gevallen worden geëist.

Artikel 12 Wanprestatie van de wederpartij
A. Indien de wederpartij niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting of aan enige andere bepaling van de overeenkomst heeft voldaan, op diens
goederen beslag gelegd krijgt, surseance van betaling aanvraagt, of indien diens faillissement wordt aangevraagd, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het totale aan
Lensen verschuldigde bedrag zonder sommatie of ingebrekestelling – ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken m. b. t. de betaling – terstond opeisbaar.
B. Het onder A bedoelde bedrag wordt verhoogd met vertragingsrente van 2 % per maand gerekend vanaf de factuurdatum (een gedeelte van een maand voor een gehele maand rekende) over
het bruto-factuurbedrag, tot aan het tijdstip van algehele voldoening.
C. In de onder A bedoelde gevallen heeft Lensen eveneens het recht de uitvoering van nog lopende overeenkomsten op te schorten, c.q. elke overeenkomst met de wederpartij geheel of
gedeeltelijk, zulks ter keuze van Lensen, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder welke gehoudenheid van de zijde van Lensen dan ook tot welke vergoeding dan ook
jegens de wederpartij, een en ander voor zover dit door de wanprestatie dan wel door de omstandigheden wordt gerechtvaardigd.
D. Wanneer Lensen genoodzaakt is een onbetaald gebleven factuur ter incasso uit handen te geven aan derden (advocaat, deurwaarder, incassobureau e.d.) is Lensen gerechtigd aan de
debiteur een vergoeding te berekenen wegens de door Lensen gemaakte kosten – van tenminste 15 % van de bruto factuurwaarde (met een minimum van € 250, -), zulks vermeerderd met
€ 30, – aan administratiekosten.

Artikel 13 Recht van retentie
A. Lensen is gerechtigd om zaken die Lensen van en voor de wederpartij onder zich heeft, onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Lensen besteed heeft ter uitvoering van
opdrachten van voornoemde wederpartij, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere zaken van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten
genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud
A. Alle door Lensen geleverde zaken of te leveren zaken blijven eigendom van Lensen, zolang de wederpartij de factuur met betrekking tot de geleverde of te leveren zaken, de facturen met
betrekking tot bijkomende werkzaamheden alsmede eventuele vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming (inclusief de verschuldigde interesten en buitengerechtelijke kosten) van
de overeenkomst niet heeft voldaan.
B. Zolang de eigendom van de geleverde zaken of te leveren zaken bij Lensen blijft berusten, zoals bedoeld in het bepaalde van sub A, is de wederpartij, anders dan in de normale uitoefening
van zijn bedrijf, niet gerechtigd voornoemde zaken te vervreemden of te bezwaren, te verhuren, te verpanden of onder welke benaming dan ook aan derden ter beschikking te stellen.
C. Bij overtreding door wederpartij van het bepaalde in sub B zal deze aan Lensen een direct opeisbare boete verschuldigd zijn ten belope van 1 1/2 maal de netto-factuurwaarde
onverminderd het recht van Lensen op aanvullende schadevergoeding.
D. In geval van een overeenkomst van koop, en verkoop met een wederpartij is deze hetzij gehouden tot het tijdstip van volledige betaling de geleverde zaken tegen brand-en braakschade,
diefstal, verduistering, aanspraken van derden en eigen risico passend en voor eigen rekening te doen verzekeren hetzij jegens ons aansprakelijk voor de volledige schade aan deze zaken
die uit genoemde voorvallen voor Lensen ontstaat.

Artikel 15 Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht
A. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen blijven de door of vanwege Lensen verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen, programma’s en
calculaties e. d zijn eigendom.
B. Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, programma’s e. d. gevestigde rechten (auteursrechten, modelrechten e.d.) worden voorbehouden
en dienen te worden geëerbiedigd.

Artikel 16 niet toerekenbare tekortkoming
A. Lensen aanvaardt geen aansprakelijkheid, indien hij door een niet toerekenbare tekortkoming niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
B. Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt in deze voorwaarden verstaan elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst door Lensen redelijkerwijs door wederpartij niet
meer kan worden verlangd, daaronder in ieder geval begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, werkstaking, werkliedenuitsluiting, personeelsgebrek,
transportmoeilijkheden, wanprestatie leveranciers, brand, overheidsmaatregelen, import- en exportverboden en bedrijfsstoringen.
C. In geval van niet toerekenbare tekortkoming is Lensen naar zijn keuze gerechtigd, hetzij de uitvoeringsduur met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst, voor
zover deze door de belemmering getroffen wordt, te ontbinden. Indien wederpartij Lensen daartoe schriftelijk aanmaant, is Lensen gehouden zich binnen zeven dagen voor zijn keuze uit te
spreken.

Artikel 17 aansprakelijkheid
A. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product) aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is Lensen niet gehouden
tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, bij de wederpartij.
B. De aansprakelijkheid van Lensen strekt in ieder geval niet verder dan tot het bedrag waarvoor deze verzekerd is dan wel, indien hij ter zake geen verzekering heeft afgesloten, tot het
bedrag waarvoor een ondernemer met een bedrijf als dat van Lensen zich pleegt te verzekeren.
C. Lensen heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van wederpartij ongedaan te maken.

Artikel 18 Klachten
A. Een wederpartij die niet tevreden is over de door ons geleverde zaken of door ons verrichte werkzaamheden kan gedurende 7 dagen na ontvangst van die zaken of voltooiing van die
werkzaamheden schriftelijk een klacht indienen. In geval van niet uitwendig waarneembare gebreken dient de klacht binnen 14 dagen nadat dit gebrek zich heeft geopenbaard schriftelijk
te worden ingediend.
B. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Lensen, onder door Lensen te bepalen voorwaarden.
C. Indien de klacht gegrond blijkt te zijn zal Lensen alsdan zorgdragen, te zijner keuze, voor vervanging van de zaken of verrichte werkzaamheden dan wel voor restitutie van de betaalde
gelden minus de gemaakte kosten.
D. Klachten met betrekking tot de factuur kunnen schriftelijk gedurende 8 dagen na factuurdatum worden ingediend.

Artikel 19 Verjaring
A. Alle rechtsvorderingen van de wederpartij uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren, behoudens bepalingen van dwingende recht, na verloop van een
jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de zaken werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd dan wel vanaf de dag dat de werkzaamheden werden voltooid of hadden moeten
worden voltooid.

Artikel 20 Geschillen
A. Op alle overeenkomsten, waarop de voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlandse recht van toepassing.
B. Bij eventuele geschillen tussen partijen, ontstaan uit hoofde van die overeenkomsten, van overeenkomsten, die daarvan het gevolg zijn en/of van deze algemene voorwaarden, is uitsluitend
de Nederlandse rechter bevoegd.
C. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Lensen is gevestigd.